Idéburen sektor
– För livskvalitet, inkludering
och kompetensförsörjning

Idéburen sektor är en urstark samhällskraft att räkna med inom många politikområden, inte minst arbetsmarknadspolitiken. Där riksdag och myndigheter har organisatorisk indelning och avgränsade uppdrag kan idéburen sektor arbeta gränsöverbryggande och flexibelt med myndigheter, varandra och framför allt med den unika individen i centrum. Ökad samverkan med idéburen sektor effektiviserar därför arbetsmarknadspolitiska insatser och bidrar dessutom positivt till många av Sveriges stora utmaningar. Idéburen sektor tillför mer – så välkommen till Mervärlden!

• Ökar människors självförsörjning och livskvalitet.

• Minskar klyftor och stärker samhället genom inkludering och ökad delaktighet. 

• Bidrar till samhällets kompetensförsörjning.

Socialt hållbar arbetsmarknad

Oavsett vilken etikett en person har med sig från det arbetsmarknadspolitiska systemet så är hen i mötet med idéburen sektor först och främst en människa med egna möjligheter och svårigheter. Vid sidan av det uppenbara målet i förhållande till arbetsmarknaden finns alltid mål av annan, mer svårdefinierad karaktär. Det handlar om mening, glädje, livskvalitet, sammanhang, stolthet, tillhörighet och liknande värden.

• Stöttar och stärker personer i vardagen eller på arbetsplatsen.

• Ger möjlighet och motivation att ta nästa utvecklingssteg.

• Hjälper personer att hitta och påbörja studier eller arbete.

Mervärden i idéburen sektor

Idéburen sektor består av många olika organisationer och verksamheter i hela landet – föreningar, stiftelser, kooperativ och andra sammanhang där engagerade människor arbetar tillsammans för gemensamma intressen. Organisationerna är självständiga och formulerar själva sin roll och sitt uppdrag.

Flexibilitet – Större möjlighet till individuell anpassning i
utvecklingsprocesser.

Engagemang – 10 000-tals erfarna människor med personligt engagemang som kan stödja individen att övervinna sina svårigheter och att ta nästa steg i sin utveckling. Uppsökande och motiverande.

Helhetssyn – Möter människan som en helhet – fysiskt, psykiskt och socialt. Ser till vardagsliv och arbete, individ och familj. Skräddarsyr utvecklingsprocesser för individens försörjning, livskvalitet och delaktighet i samhället.

Idéburen sektor
förstärker samhällets
arbetsmarknadsinsatser

Idéburen sektor erbjuder:

Starka och flexibla nätverk med stor bredd av kompetenser och verksamheter. 

Gedigen erfarenhet av målinriktade innovativa utvecklingsprocesser med
individens behov och möjligheter i centrum.

Stark värdegrund, personligt engagemang och högt förtroende.
Vi delar synen på inkludering, delaktighet, demokratiska processer och en tro på alla människors förmåga. 

Samverkan för att en socialt hållbar arbetsmarknad ska bli verklighet.

Det leder till:

Ansvarstagande och inkluderande arbetsmarknad där fler kan bidra till samhällsutvecklingen.

Minskade klyftor och social hållbarhet när fler blir inkluderade och
självförsörjande.

Hållbar kompetensförsörjning som svarar mot arbetsmarknadens
föränderliga behov.

Kartläggning av Mervärlden

Denna kartläggning är ett första försök att synliggöra vad
idéburen sektor gör inom arbetsmarknadspolitiken.

Den som är arbetslös 

Arbetsmarknadsmål: Jobb och försörjning

Den som är långtidsarbetslös

Arbetsmarknadsmål: Inte fastna i arbetslöshet

Den som riskerar utslagning
från arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsmål: Inte lämna arbetskraften. Stabilare ställning.

Den som står långt från
arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsmål: Inträde och etablering

Den som har funktionshinder

Arbetsmarknadsmål: Jobb anpassat till
förutsättningarna

Den som ännu inte är etablerad
på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsmål: Jobb och försörjning