Välkommen till Mervärlden!

Denna kartläggning är ett första försök att synliggöra vad idéburen sektor gör inom arbetsmarknadspolitiken. 

Kartläggningen av Mervärlden är producerad inom ramen för Empowerment+, ett projekt med finansiering av Europeiska socialfonden. Projektets syfte är att stärka civilsamhällets organisationer som arbetsmarknadspolitiska aktörer.

Projektet samlar ett partnerskap av centrala aktörer inom idéburen sektor/social ekonomi med god förankring i hela Sverige.

Förutom de konkreta insatserna tillför idéburen sektor starka mervärden tack vare personligt engagemang och positiv drivkraft som hjälper individer att bli delaktiga och aktiva, att hitta sin plats i samhället och på arbetsmarknaden – personligt, socialt och professionellt.  Kartläggningen har gjort den styrkan tydlig, och vi kallar därför resultatet för en karta över Mervärlden. Samverkan med idéburen sektor ger mer, vi effektiviserar och växlar upp arbetsmarknadspolitiska insatser och bidrar dessutom positivt till många av Sveriges stora utmaningar med ökade klyftor och utanförskap.

De statliga medlen med arbetsmarknadskoppling som satsades inom idéburen sektor 2019 var 17,5 miljarder kronor. Under våren 2022 kartlade vi organisationer och aktiviteter för olika målgrupper, som de identifieras av Arbetsförmedlingen och kommuner för att omfattas av arbetsmarknadspolitiska insatser. Det handlar om 10 000-tals personer som deltar i insatser inom idéburen sektor. Nästan 500 organisationer är identifierade och antagligen finns det ytterligare lika många som är viktiga för de aktuella målgrupperna men vi har utgått från aggregerad offentlig statistik. 

Vi är alltså väl medvetna om att vi inte hunnit kartlägga samtliga aktörer och alla aktiviteter. Men genom insamling av information från offentliga källor och från den idéburna sektorns samlingsorgan har vi troligen hittat merparten av det som görs med offentlig finansiering. Alla de aktiviteter av social eller pedagogisk karaktär som stärker individer, men som ligger utanför arbetsmarknadspolitiken, syns inte i kartläggningen men i själva verket är de motorn i den urkraft som idéburen sektor är för samhället och för människor. 

Vill du komplettera uppgifter eller har idéer på hur denna sida kan bli bättre kontakta oss. sverige@coompanion.se

Projektpartners: