MÅLGRUPP: Nyanlända invandrare

MERVÄRDEN: Tidiga insatser, flyktingguider, familjekontakter. Inkludering och delaktighet, engagerat stöd för orientering i samhället, lika rättigheter och skyldigheter, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, stöd till självständighet, språkträning, entreprenörskap.

UTFÖRARE: Etniska organisationer, lokalt föreningsliv, studieförbund, folkhögskolor, trossamfund, religiösa organisationer. 51 etniska organisationer + okänt antal andra

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: 51 etniska organisationer plus okänt antal övriga organisationer 2019. Offentliga pengar: 147 miljoner kr 2019, inkl. 19 mkr organisationsbidrag till etniska organisationer. (147 mkr är 66 procent av de totala utgifterna på de aktuella anslagsposterna 2019.)

KÄLLOR: Det civila samhället 2019 – satelliträkenskaper, SCB; Prop. 2018/19 1 utgiftsområde 13; Regleringsbrev 2019 avseende anslag 1:1 Etableringsåtgärder; Årsredovisning 2019 för Länsstyrelsen i Jönköpings län; Organisationsbidragens användning och effekter, återrapportering av statsbidrag 2019, MUCF

AKTÖRER: Ladda ner