MÅLGRUPP: Asylsökande samt personer med uppehållstillstånd som bor i anläggningsboende

MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, samhällskunskap, engagerat stöd för orientering i arbetsliv eller studier, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, stöd till självständighet, språkträning, demokratisk värdegrund

UTFÖRANDE: Studieförbund (11 st) och folkhögskolor (71 st)

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: Verksamhet bedrevs av 11 studieförbund och 71 folkhögskolor fördelade på 141 kommuner 2020. Offentliga pengar: 140 miljoner kr i statsbidrag 2020. Antal deltagare: 36 883 deltagare hos studieförbunden (svenska från dag ett och vardagssvenska). 2 309 deltagare hos folkhögskolorna (svenska från dag ett). 11 845 unika deltagare beräknas till 33 procent av den möjliga målgruppen.

RESULTAT: … ökad trygghet i svenska språket, framför allt när det gällde verbal kommunikation. … kontakt med flera delar av samhällslivet … olika sociala sammanhang. … … meningsfull sysselsättning under asyltiden … påskyndat en framtida etablering. … nya vänner, kunde delta i fler studiecirklar … delta på aktiviteter med andra kurser … bättre psykisk hälsa … bröt den passivitet som flera asylsökande kan befinna sig i … ökat självförtroende hos många deltagare.

KÄLLOR: www.folkbildningsradet.se; Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 17; Folkbildning med asylsökande 2020, Folkbildningsrådet 2021.

AKTÖRER: Ladda ner