MÅLGRUPP: Kursdeltagare och studerande med funktionsnedsättningar.

MERVÄRDEN: Stödperson, teckenspråks- eller dövblindtolk, anpassning av teknisk utrustning eller studiematerial, handledning. Sammanhang och gemenskap, delaktighet, egenmakt och livskvalitet, kompetensutveckling.

UTFÖRARE: Folkhögskolor.

KÄLLOR: Det civila samhället 2019 – satelliträkenskaper, SCB; www.spsm.se; Specialpedagogiska Skolmyndighetens årsredovisning 2019); Prop. 2018/19:1 utgiftsområde 17; Regleringsbrev 2019 för anslag 14:4 m.fl. inom utgiftsområde 17.