Projekt inom Sysselsättningsinitiativet för unga, Socialfondsprogrammet

MÅLGRUPP: Arbetslösa unga MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd för etablering i arbetsliv eller studier, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, personlig utveckling, stöd till självständighet, språkträning, empowerment, entreprenörskap, nätverk, kontakter med förenings- och näringsliv UTFÖRARE: Idéburen sektor, fyra organisationer

Projekt inom familjestöd, integration, psykisk ohälsa, rehabilitering och sysselsättning (Arvsfonden)

MÅLGRUPP: Barn och ungdomar upp till 25 år, funktionsnedsatta, äldre över 65 år MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, meningsfull fritid, personlig utveckling, stöd till självständighet, språkträning, empowerment, entreprenörskap, nätverk, kontakter med förenings- och näringsliv UTFÖRANDE: Organisationer inom idéburen sektor, 80 st

Etableringsåtgärder

MÅLGRUPP: Nyanlända invandrare MERVÄRDEN: Tidiga insatser, flyktingguider, familjekontakter. Inkludering och delaktighet, engagerat stöd för orientering i samhället, lika rättigheter och skyldigheter, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, stöd till självständighet, språkträning, entreprenörskap. UTFÖRARE: Etniska organisationer, lokalt föreningsliv, studieförbund, folkhögskolor, trossamfund, religiösa organisationer. 51 etniska organisationer + okänt antal andra

Särskilda insatser inom folkbildningen – Svenska från dag ett samt Vardagssvenska

MÅLGRUPP: Asylsökande samt personer med uppehållstillstånd som bor i anläggningsboende MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, samhällskunskap, engagerat stöd för orientering i arbetsliv eller studier, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, stöd till självständighet, språkträning, demokratisk värdegrund UTFÖRANDE: Studieförbund (11 st) och folkhögskolor (71 st)

Etableringskurs på folkhögskola

MÅLGRUPP: Nyanlända utrikes födda som omfattas av AF:s etableringsuppdrag, främst personer med kort utbildning, behov av validering eller vidare studier MERVÄRDEN: Studie- och arbetsorientering, samhällsinformation, språkträning, sammanhang och gemenskap, delaktighet och engagemang, personligt stöd, demokratisk värdegrund UTFÖRARE: Rörelsedrivna folkhögskolor, 113 st

Arbetsmarknadspolitiska program och insatser

MÅLGRUPP: Långtidsarbetslösa, långt från arbetsmarknaden, ej etablerade på svensk arbetsmarknad MERVÄRDEN: Matchning för arbete/studier, inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap, demokratierfarenhet, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering, egenmakt UTFÖRARE: ASF, Studieförbund, folkhögskolor, idrottsföreningar, socialt inriktade organisationer, funktionshinderorganisationer, m.fl.

Projekt inom familjestöd, integration, psykisk ohälsa, rehabilitering och sysselsättning (Arvsfonden)

MÅLGRUPP: Barn och ungdomar upp till 25 år, funktionsnedsatta, äldre över 65 år MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, meningsfull fritid, stöd till självständighet, språkträning, empowerment, entreprenörskap, nätverk, kontakter med förenings- och näringsliv UTFÖRARE: Organisationer inom idéburen sektor, 80 st

Lönebidrag

MÅLGRUPP: Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga MERVÄRDEN: Jobb anpassat efter personens förutsättningar – för utveckling, möjlighet till jobb eller långvarigt stöd. Gemenskap, delaktighet, stöd till självständighet, personlig utveckling, demokrati erfarenhet, entreprenörskap UTFÖRARE: Arbetsgivare inom idéburen sektor (det finns över 99 000 verksamheter med ekonomisk aktivitet)