Arbetssökande

Arbetsmarknadsmål: Jobb och försörjning

Välkommen till Mervärlden!
Arbetsmarknadspolitiska insatser i idéburen sektor tillför så mycket mer än det konkreta. Värden som är svåra att mäta men som betyder mycket för den enskilda individen och för det långsiktiga resultatet. Värden som gör människor delaktiga i samhället och i sina livsval, och som bidrar till minskade klyftor i samhället.

Arbetslöshetsersättning

MÅLGRUPP: Inskriven vid AF som har arbetat tidigare och är beredd att ta nytt jobb direkt

MERVÄRDEN: Ekonomisk trygghet, solidaritet

UTFÖRARE: Arbetslöshetskassor, 26 st

Läs mer

Enskilda utbildningsanordnare, högskola

MÅLGRUPP: Arbetssökande

MERVÄRDEN: Gemenskap och sammanhang, inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling.

UTFÖRARE: Stiftelser, ideella föreningar och AB (svb): 14 universitet/högskolor

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar, eftergymnasial nivå

MÅLGRUPP: Arbetssökande

MERVÄRDEN: Engagerat stöd, personlig utveckling, inkludering och delaktighet, gemenskap och sammanhang, demokratisk värdegrund

UTFÖRARE: Stiftelser, föreningar, folkhögskolor, studieförbund: 27 anordnare

Läs mer

Yrkeshögskola

MÅLGRUPP: Arbetssökande

MERVÄRDEN: Personlig utveckling, tydligare yrkesroll, engagerat stöd, nätverk

UTFÖRARE: Stiftelser, föreningar, folkhögskolor, studieförbund, 31 anordnare

Läs mer

Studiemotiverande folkhögskolekurs

MÅLGRUPP: Arbetssökande utan gymnasieexamen och grundläggande behörighet till högskola

MERVÄRDE: Engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap och demokrati.

UTFÖRARE: Rörelsedrivna folkhögskolor, 113 st

Läs mer

Vad gör idéburna organisationer för 
den som är långtidsarbetslös?

Arbetsmarknadsmål: Inträde och etablering
Välkommen till Mervärlden!
Arbetsmarknadspolitiska insatser i idéburen sektor tillför så mycket mer än det konkreta. Värden som är svåra att mäta men som betyder mycket för den enskilda individen och för det långsiktiga resultatet. Värden som gör människor delaktiga i samhället och i sina livsval, och som bidrar till minskade klyftor i samhället.

Lokala insatser genom civilsamhället

MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp.

MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Person/hushåll, Kartläggning och utredning, Sysselsättning, Medicinsk och social rehabilitering, Andra förberedande insatser, Arbetsträning och praktik, Stöd i arbete.

UTFÖRANDE: Civilsamhälleorganisationer

Läs mer

Lokala insatser genom folkhögskolor

MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp.

MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Utbildning, Andra förberedande insatser.

UTFÖRANDE: Folkhögskolor

Läs mer

Lokala insatser genom sociala företag

MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp.

MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Kartläggning och utredning, Sysselsättning, Medicinsk och social rehabilitering, Arbetsträning och praktik, Stöd i arbete.

UTFÖRANDE: Sociala företag

Läs mer

Arbetsintegrerande övningsplatser inom Arbetslivsinriktad rehabilitering

MÅLGRUPP: Personer inskrivna på AF med funktionsnedsättning eller annan svårighet att komma in på arbetsmarknaden

MERVÄRDEN: Lugn och trygghet, engagerat stöd, arbetslivskunskap, personlig utveckling, delaktighet, aktivitet, gemenskap och sammanhang, språkträning, rehabilitering, empowerment, entreprenörskap, nätverk

UTFÖRARE: Arbetsintegrerande sociala företag, 46 st upphandlade av AF

Läs mer

Projekt inom familjestöd, integration, psykisk ohälsa, rehabilitering och sysselsättning (Arvsfonden)

MÅLGRUPP: Barn och ungdomar upp till 25 år, funktionsnedsatta, äldre över 65 år

MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, meningsfull fritid, stöd till självständighet, språkträning, empowerment, entreprenörskap, nätverk, kontakter med förenings- och näringsliv

UTFÖRARE: Idéburen sektor, 80 organisationer

Läs mer

Projekt för ökade övergångar till arbete, Socialfondsprogrammet

MÅLGRUPP: Personer långt från arbetsmarknaden, nyanlända, unga 15-24 år.

MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap och demokrati, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering, empowerment, entreprenörskap, nätverk

UTFÖRARE: Idéburen sektor, 70 organisationer

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska program och insatser

MÅLGRUPP: Långtidsarbetslösa, långt från arbetsmarknaden, ej etablerade på svensk arbetsmarknad

MERVÄRDEN: Matchning för arbete/studier, inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap, demokratierfarenhet, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering

UTFÖRARE: ASF, Studieförbund, folkhögskolor, idrottsföreningar, socialt inriktade organisationer, funktionshinderorganisationer, m.fl.

Läs mer

Arbetsintegrerande tjänster med offentlig finansiering

MÅLGRUPP: Den som har svårt att få och/eller behålla ett arbete

MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap och demokrati, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering, entreprenörskap, hjälp till självhjälp, egenmakt.

UTFÖRARE: Arbetsintegrerande sociala företag, cirka 400 st

Läs mer

Riskerar utslagning från arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsmål: Inte lämna arbetskraften. Stabilare ställning.

Välkommen till Mervärlden!
Arbetsmarknadspolitiska insatser i idéburen sektor tillför så mycket mer än det konkreta. Värden som är svåra att mäta men som betyder mycket för den enskilda individen och för det långsiktiga resultatet. Värden som gör människor delaktiga i samhället och i sina livsval, och som bidrar till minskade klyftor i samhället.

Arbetsmarknadsnära insatser på distans

MÅLGRUPP: Personer som blivit eller riskerar att bli korttidspermitterade eller arbetslösa under pandemin

MERVÄRDEN: Stimulera kompetensutveckling, personligt stöd, studie- och arbetsorientering, entreprenörskap

UTFÖRARE: Studieförbund, 10 st

Läs mer

Projekt inom kompetensförsörjning, Socialfondsprogrammet

MÅLGRUPP: Anställda och arbetslösa

MERVÄRDEN: Stimulera kompetensutveckling, minska risken för arbetslöshet, stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv, personlig utveckling, entreprenörskap, utveckling av demokrati i arbetslivet

UTFÖRARE: Idéburen sektor, 47 organisationer

Läs mer

Arbetsintegrerande tjänster med offentlig finansiering

MÅLGRUPP: Den som har svårt att få och/eller behålla ett arbete

MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap och demokrati, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering, entreprenörskap, hjälp till självhjälp, egenmakt

UTFÖRARE: Arbetsintegrerande sociala företag, cirka 400 st

Läs mer

Långtidsarbetslöshet

Arbetsmarknadsmål: Inte fastna i arbetslöshet

Välkommen till Mervärlden!
Arbetsmarknadspolitiska insatser i idéburen sektor tillför så mycket mer än det konkreta. Värden som är svåra att mäta men som betyder mycket för den enskilda individen och för det långsiktiga resultatet. Värden som gör människor delaktiga i samhället och i sina livsval, och som bidrar till minskade klyftor i samhället.

Arbetsmarknadspolitiska program och insatser

MÅLGRUPP: Långtidsarbetslösa, långt från arbetsmarknaden, ej etablerade på svensk arbetsmarknad

MERVÄRDEN: Matchning för arbete/studier, inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap, demokratierfarenhet, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering, egenmakt

UTFÖRARE: ASF, Studieförbund, folkhögskolor, idrottsföreningar, socialt inriktade organisationer, funktionshinderorganisationer, m.fl.

Läs mer

Funktionsnedsättning

Arbetsmarknadsmål: Jobb anpassat till förutsättningarna

Välkommen till Mervärlden!
Arbetsmarknadspolitiska insatser i idéburen sektor tillför så mycket mer än det konkreta. Värden som är svåra att mäta men som betyder mycket för den enskilda individen och för det långsiktiga resultatet. Värden som gör människor delaktiga i samhället och i sina livsval, och som bidrar till minskade klyftor i samhället.

Lokala insatser genom civilsamhället

MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp.

MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Person/hushåll, Kartläggning och utredning, Sysselsättning, Medicinsk och social rehabilitering, Andra förberedande insatser, Arbetsträning och praktik, Stöd i arbete.

UTFÖRANDE: Civilsamhälleorganisationer

Läs mer

Lokala insatser genom sociala företag

MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp.

MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Kartläggning och utredning, Sysselsättning, Medicinsk och social rehabilitering, Arbetsträning och praktik, Stöd i arbete.

UTFÖRANDE: Sociala företag

Läs mer

Projekt inom familjestöd, integration, psykisk ohälsa, rehabilitering och sysselsättning (Arvsfonden)

MÅLGRUPP: Barn och ungdomar upp till 25 år, funktionsnedsatta, äldre över 65 år

MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, meningsfull fritid, stöd till självständighet, språkträning, empowerment, entreprenörskap, nätverk, kontakter med förenings- och näringsliv

UTFÖRARE: Organisationer inom idéburen sektor, 80 st

Läs mer

Särskilt utbildningsstöd

MÅLGRUPP: Kursdeltagare och studerande med funktionsnedsättningar.

MERVÄRDEN: Stödperson, teckenspråks- eller dövblindtolk, anpassning av teknisk utrustning eller studiematerial, handledning. Sammanhang och gemenskap, delaktighet, egenmakt och livskvalitet, kompetensutveckling.

UTFÖRARE: Folkhögskolor.

Läs mer

Lönebidrag

MÅLGRUPP: Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

MERVÄRDEN: Jobb anpassat efter personens förutsättningar – för utveckling, möjlighet till jobb eller långvarigt stöd. Gemenskap, delaktighet, stöd till självständighet, personlig utveckling, demokrati erfarenhet, entreprenörskap

UTFÖRARE: Arbetsgivare inom idéburen sektor (det finns över 99 000 verksamheter med ekonomisk aktivitet)

Läs mer

Ej etablerad på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsmål: Jobb och försörjning

Välkommen till Mervärlden!
Arbetsmarknadspolitiska insatser i idéburen sektor tillför så mycket mer än det konkreta. Värden som är svåra att mäta men som betyder mycket för den enskilda individen och för det långsiktiga resultatet. Värden som gör människor delaktiga i samhället och i sina livsval, och som bidrar till minskade klyftor i samhället.

Lokala insatser genom civilsamhället

MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp.

MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Person/hushåll, Kartläggning och utredning, Sysselsättning, Medicinsk och social rehabilitering, Andra förberedande insatser, Arbetsträning och praktik, Stöd i arbete.

UTFÖRANDE: Civilsamhälleorganisationer

Läs mer

Lokala insatser genom folkhögskolor

MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp.

MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Utbildning, Andra förberedande insatser.

UTFÖRANDE: Folkhögskolor

Läs mer

Lokala insatser genom sociala företag

MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp.

MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Kartläggning och utredning, Sysselsättning, Medicinsk och social rehabilitering, Arbetsträning och praktik, Stöd i arbete.

UTFÖRANDE: Sociala företag

Läs mer

Projekt inom Sysselsättningsinitiativet för unga, Socialfondsprogrammet

MÅLGRUPP: Arbetslösa unga

MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd för etablering i arbetsliv eller studier, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, personlig utveckling, stöd till självständighet, språkträning, empowerment, entreprenörskap, nätverk, kontakter med förenings- och näringsliv

UTFÖRARE: Idéburen sektor, fyra organisationer

Läs mer

Projekt inom familjestöd, integration, psykisk ohälsa, rehabilitering och sysselsättning (Arvsfonden)

MÅLGRUPP: Barn och ungdomar upp till 25 år, funktionsnedsatta, äldre över 65 år

MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, meningsfull fritid, personlig utveckling, stöd till självständighet, språkträning, empowerment, entreprenörskap, nätverk, kontakter med förenings- och näringsliv

UTFÖRANDE: Organisationer inom idéburen sektor, 80 st

Läs mer

Etableringsåtgärder

MÅLGRUPP: Nyanlända invandrare

MERVÄRDEN: Tidiga insatser, flyktingguider, familjekontakter. Inkludering och delaktighet, engagerat stöd för orientering i samhället, lika rättigheter och skyldigheter, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, stöd till självständighet, språkträning, entreprenörskap.

UTFÖRARE: Etniska organisationer, lokalt föreningsliv, studieförbund, folkhögskolor, trossamfund, religiösa organisationer. 51 etniska organisationer + okänt antal andra

Läs mer

Särskilda insatser inom folkbildningen – Svenska från dag ett samt Vardagssvenska

MÅLGRUPP: Asylsökande samt personer med uppehållstillstånd som bor i anläggningsboende

MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, samhällskunskap, engagerat stöd för orientering i arbetsliv eller studier, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, stöd till självständighet, språkträning, demokratisk värdegrund

UTFÖRANDE: Studieförbund (11 st) och folkhögskolor (71 st)

Läs mer

Etableringskurs på folkhögskola

MÅLGRUPP: Nyanlända utrikes födda som omfattas av AF:s etableringsuppdrag, främst personer med kort utbildning, behov av validering eller vidare studier

MERVÄRDEN: Studie- och arbetsorientering, samhällsinformation, språkträning, sammanhang och gemenskap, delaktighet och engagemang, personligt stöd, demokratisk värdegrund

UTFÖRARE: Rörelsedrivna folkhögskolor, 113 st

Läs mer

Uppsökande och motiverande insatser

MÅLGRUPP: Utrikesfödda kvinnor

MERVÄRDEN: Vägledning till studier, personligt stöd, samhällsinformation, språkträning, sammanhang och gemenskap, delaktighet och engagemang, inkludering, kontakter med förenings- och näringsliv

UTFÖRARE: Studieförbund, 10 st

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska program och insatser

MÅLGRUPP: Långtidsarbetslösa, långt från arbetsmarknaden, ej etablerade på svensk arbetsmarknad

MERVÄRDEN: Matchning för arbete/studier, inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap, demokratierfarenhet, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering, egenmakt

UTFÖRARE: ASF, Studieförbund, folkhögskolor, idrottsföreningar, socialt inriktade organisationer, funktionshinderorganisationer, m.fl.

Läs mer